[ruby-cvs:51352] nobu:r44207 (trunk): vm_insnhelper.c: post arguments as mandatory

nobu at ruby-lang.org nobu at ruby-lang.org
Sat Dec 14 17:39:18 JST 2013


nobu	2013-12-14 17:39:17 +0900 (Sat, 14 Dec 2013)

 New Revision: 44207

 http://svn.ruby-lang.org/cgi-bin/viewvc.cgi?view=rev&revision=44207

 Log:
  vm_insnhelper.c: post arguments as mandatory
  
  * vm_insnhelper.c (vm_callee_setup_arg_complex): count post
   arguments as mandatory arguments. [ruby-core:57706] [Bug #8993]
  * vm_insnhelper.c (vm_yield_setup_block_args): ditto.

 Modified files:
  trunk/ChangeLog
  trunk/test/ruby/test_keyword.rb
  trunk/vm_insnhelper.c


More information about the ruby-cvs mailing list